Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0 Ft
Összesen 0 Ft

Kosár Fizetés

Kategóriák

Hírlevél

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 


A  potenciabolt.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Éppen ezért olyanra terveztük internetes oldalainkat, hogy bármikor meglátogathasson minket a weben anélkül, hogy felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt adna magáról.

Amikor Ön úgy dönt, hogy személyes információkat bocsájt a rendelkezésünkre (tehát bármi olyat, amelynek alapján Ön azonosítható), biztos lehet abban, hogy mi ezeket kizárólag az ügyfélkapcsolatok fejlesztése érdekében használjuk fel.
Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat, amely az Ön által online módon megadott személyes adatok titkosságával kapcsolatos információkról szól.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználók személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében.
Az online áruházban cookie-kat, adat elemző technikákat használunk.


Ezeket az információkat arra használjuk, hogy segítsünk ügyfeleinknek az ügyintézésben, az átutalások lebonyolításában, visszajelezzünk nekik, értesítsük őket szolgáltatásainkról és akcióinkról, és ízlésük szerint alakítsuk ki Internetes oldalainkat. A tőlük kapott információk segítségével időről időre kapcsolatba lépünk ügyfeleinkkel, hogy eljuttassuk hozzájuk az érdeklődésükre esetleg számot tartó marketing anyagokat. Ezekben az esetekben mindig lehetőséget adunk ügyfeleinknek arra, hogy tetszésük szerint kimaradhassanak a direkt marketing vagy piackutatási céllal megkeresettek köréből.


 
A potenciabolt.hu elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt. Az érzékeny személyes adatok,információk gyűjtésekor és továbbításakor a technikai fejlettség elvárásai szerinti maximális védelmi kódolást alkalmazzuk és más célra nem használjuk fel, illetve nem engedünk hozzáférést.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az oldal üzemeltetője Tarnai Gábor e.v.6724.Szeged Csongrádi sgt. 114. 1/3.(52729557 )elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgálónév- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Potenciabolt.hu és az Ön között létrejött szerződés  elválaszthatatlan részre. mely az Ön regisztrációjával és megrendelésével jön létre.

Ö a Potenciabolt.hu-ban történő regisztrációjával  elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a Potenciabolt.hu az  Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Potenciabolt.hu az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önt érintő egyéb változásokról, a Potenciabolt.hu újdonságairól Önt tájékoztassa.

1.              Értelmező rendelkezések

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az  állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2.              A kezelt adatok köre

A Potenciabolt.hu  által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az üzemeltető szolgáltatásinak igénybevétele során az üzemeltető  birtokába kerülnek illetve kerülhetnek az Ön vonatkozásában, továbbá az Ön által az üzemeltető részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

 • név;
 • kor
 • lakcím;
 • email cím;
 • telefonszám;

3.              Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez. Az Öntől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy  részére történő továbbításához. Az oldal üzemeltetője a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

Az üzemeltetővel szoros üzleti kapcsolatban álló ,” harmadik félnek” tekintendő partnerek:

     

          GLS Logisztika  ( szállító )

Perx Plus Kft. ( domain szolgáltató )

A VITABENE KFT a felsorolt üzleti partnereivel, adatkezelési megállapodással rendelkezik.

4.              Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az üzemeltető birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • az igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • az üzemeltető és partner közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás
 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

a)       az Ön és az üzemeltető között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve

b)      a Szerződés alapján az üzemeltető-t terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje

közül a hosszabb időtartam.

6.              Az adatok feldolgozása

Minden adatfeldolgozást és adatkezelést az üzemeltető végez.

7.              Az adatok megismerésére jogosultak

Ön a regisztráció alkalmával  kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat z üzemeltető , továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Ön hozzájárult, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

8.              Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Ön az adatokat közölte. A személyes adatokat az üzemeltető abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Ön hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az üzemeltető megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

z üzemeltető a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az üzemeltető az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A regisztrációval Ön kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az üzemeltető haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

9.              Adatbiztonság

Az adatkezelés során az üzemeltető tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az üzemeltető zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez .Adatkezelőink és partnereink az üzemeltető-höz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az üzemeltető az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az üzemeltető olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az üzemeltető  által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

 

 

10.           Hírlevél

Ön az üzemeltető szolgáltatásának megrendelésével, valamint email megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

 

11.           Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

11.1.      Tájékoztatás kérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és az üzemeltető által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az üzemeltető:  Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az üzemeltető részére megküldeni. Az üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

11.2.      Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi– a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az üzemeltető felé, hogy a kezelt személyes adata valóságnak nem felel meg vagy az üzemeltető egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az üzemeltető helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az üzemeltető értesíti az érintettet.

11.3.      Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az  adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

11.4.      Tiltakozás

Az érintetek– a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az üzemeltető megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.5.      Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

 

 

12.           Az adatváltozás bejelentése

Ön a saját rendelkezési körébe tartozó, az üzemeltető által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak bejelenteni

Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

13.           Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az üzemeltető az Ön adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

14.           Egyebek

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önt írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal VITABENE KFT hez alábbi elérhetőségek valamelyikén.

 • e-mail: tarnaig.one@gmail.com
 • cím: 6724 Szeged Csongrádi sgt. 114. 1/3.
 • telefon: 0670 209 7074

Regisztrációmmal, a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, értelmeztem és megértettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem !.